Header image  
EPIGRAMMATA VI
 
line decor
  
line decor


 
Wordle: Martial VI 
 

 
  • LATIN
  • ENGLISH
  • METRICS

XXXIX.

 

Pater ex Marulla, Cinna, factus es septem

 

Non liberorum: namque nec tuus quisquam

Nec est amici filiusve vicini,

Sed in grabatis tegetibusque concepti

Materna produnt capitibus suis furta.

Hic, qui retorto crine Maurus incedit,

Subolem fatetur esse se coci Santrae.

At ille sima nare, turgidis labris

Ipsa est imago Pannychi palaestritae.

Pistoris esse tertium quis ignorat,

Quicumque lippum novit et videt Damam?

Quartus cinaeda fronte, candido voltu

Ex concubino natus est tibi Lygdo:

Percide, si vis, filium: nefas non est.

Hunc vero acuto capite et auribus longis,

Quae sic moventur, ut solent asellorum,

Quis morionis filium negat Cyrtae?

Duae sorores, illa nigra et haec rufa,

Croti choraulae vilicique sunt Carpi.

Iam Niobidarum grex tibi foret plenus,

Si spado Coresus Dindymusque non esset. 

39

Cinna, from Marulla you have become the father of seven

non-children: for obviously neither is any child yours

nor the son of a friend or neighbor.

But conceived on cots and mats

they reveal maternal assignations with their heads.

This one who struts about, a Moor with kinky hair,

shows that he is the offspring of Santra the cook.

But that one with flattened nose and swollen lips

is the very image of Pannychus the wrestling coach.

Who does not know that the third is the baker’s,

whoever recognizes the blear-eyed also sees Dama?

The fourth with shameless brow and splendid face

was begotten by your bedmate Lygdus:

Bugger this son, if you wish: a crime it is not.

In truth this one with pointed head and long ears

which move in the way little asses’ ears are accustomed,

who denies that he is the son of Cyrta the half-wit hunchback?

Two sisters, that one black-haired and this one a redhead,

are of Crotus the flute-player and Carpus the villa overseer.

Now a full brood of Niobids would be yours,

if Coresus and Dindymus were not eunuchs.

XXXIX                    meter: Choliambic


Pă tĕr ēx|Mă rūl|lā, Cīn|nă, fāc|tŭs ēs|sēp tēm

Nōn lī|bĕ rō|rūm: nām|quě nēc|tŭ ūs|quīs quām

Něc ēst|ă mī|cī fī|lĭ ūs|vě vī|cī nī,

Sĕd īn|gră bā|tīs tĕ gĕ|tĭ būs|quĕ cōn|cēp tī

Mā tēr|nă prō|dūnt că pĭ|tĭ būs|sŭ īs|fū rtă.

Hīc, quī|rĕ tōr|tō crī|nĕ Maū|rŭs īn|cē dīt,

Sŭ bŏ lēm|fă tē|tŭr ēs|sĕ sē|cŏ cī|Sān trǣ.

Ăt īl|lĕ sī|mā nā|rě, tūr|gĭ dīs|lā brīs

Īp sa̷͜ ēst|ĭ mā|gŏ Pān|ny̆ chī|pă lǣs|trī tǣ.

Pī stō|rĭs ēs|sĕ tēr|tĭ ūm|quĭs īg|nō rāt,

Quī cūm|quĕ līp|pūm nō|vĭt ēt|vĭ dēt|Dā mām?

Quār tūs|cĭ nǣ|dā frōn|tĕ, cān|dĭ dō|vōl tū

Ēx cōn|cŭ bī|nō nā|tŭs ēst|tĭ bī|Lȳg dō:

Pēr cī|dě, sī|vīs, fī|lĭ ūm:|nĕ fās|nōn ēst.

Hūnc vē|ro̷͜ ă cū|tō că pĭ|te̷͜ ĕt aū|rĭ būs|lōn gīs,

Quǣ sīc|mŏ vēn|tŭr, ūt|sŏ lēnt|ă sēl|lō rūm,

Quīs mō|rĭ ō|nīs fī|lĭ ūm|nĕ gāt|Cȳr tǣ?

Dŭ ǣ|sŏ rō|rēs, īl|lă nī|gra̷͜ ĕt hǣc|rū fă,

Crŏ tī|chŏ raū|lǣ vī|lĭ cī|quĕ sūnt|Cār pī.

Iām Nĭ ŏ|bĭ dā|rūm grēx|tĭ bī|fŏ rēt|plē nūs,

Sī spă dŏ|Cŏ rē|sūs Dīn|dy̆ mūs|quě nōn|ēs sĕt.


 
EPIGRAM VI.39

 

SUMMARY
forthcoming 
GLOSSARY/PARSING (LATIN)

 

COMMENTARY (ENGLISH)