Header image  
EPIGRAMMATA VI
 
line decor
  
line decor


Wordle: Martial VI 
 

 
  • LATIN
  • ENGLISH
  • METRICS

XLII

Etrusci nisi thermulis lavaris,

Inlotus morieris, Oppiane.  

Nullae sic tibi blandientur undae,

Nec fontes Aponi rudes puellis,

Non mollis Sinuessa fervidique

Fluctus Passeris aut superbus Anxur,

Non Phoebi vada principesque Baiae.

Nusquam tam nitidum vacat serenum:

Lux ipsa est ibi longior, diesque

Nullo tardius a loco recedit.

Illic Taygeti virent metalla

Et certant vario decore saxa,

Quae Phryx et Libys altius cecidit.

Siccos pinguis onyx anhelat aestus

Et flamma tenui calent ophitae:

Ritus si placeant tibi Laconum,

Contentus potes arido vapore

Cruda Virgine Marciave mergi;

Quae tam candida, tam serena lucet,

Ut nullas ibi suspiceris undas

Et credas vacuam nitere lygdon.

Non adtendis, et aure me supina

Iam dudum quasi neglegenter audis.

Inlotus morieris, Oppiane. 

42

Unless you bathe in Etruscus’ little bath complex,

you will die unbathed, Oppianus.

No waters will caress you so,

Neither the healing springs of Aponus off-limits to girls,

not soft Sinuessa, and the waters

of boiling Passer or lofty Anxur,

not Phoebus’ pools and most distinguished Baiae.

Nowhere is the shining sky so open:

The light itself there is longer, and the day

recedes from no place more slowly.

There the marbles of Taygetus are verdant,

and the stones compete in variegated beauty,

which Phrygia and Lybia yielded from a greater depth.

The rich alabaster exhales dry billows of heat

and the serpentine marble glows with a delicate flame:

If the rituals of the Spartans please you,

you can, strained by the arid vapor,

take a dip in the fresh Virgo or Marcia;

which are so bright, so clear and transparent,

that you will suspect no waters are there

and you would believe the white marble glistens empty.

You are not paying attention, and with apathetic ear

as if you hear me heedlessly for a long time,

You will die unbathed, Oppianus.

XLII             meter: Hendecasyllabic


Ē trūs|cī nĭ sĭ|thēr mŭ|līs lă|vār ĭs,

Īn lō|tūs mŏ rĭ|ē rĭs,|Ōp pĭ|ā nĕ.  

Nūl lǣ|sīc tĭ bĭ|blān dĭ|ēn tŭr|ūn dǣ,

Nēc fōn|tēs Ă pŏ|nī rŭ|dēs pŭ|ēl līs,

Nōn mōl|līs Sĭ nŭ|ēs să|fēr vĭ|dī quĕ

Flūc tūs| Pās sĕ rĭs|aūt sŭ|pēr bŭs|Ān xūr,

Nōn Phœ̄|bī vădă|prīn cĭ|pēs quĕ|Baī ǣ.

Nūs quām|tām nĭ tĭ|dūm vă|cāt sĕ|rē nūm:

Lūx ī|psa̷͜ ēst ĭ bĭ|lōn gĭ|ōr, dĭ|ēs quĕ

Nūl lō|tār dĭ ŭs|ā lŏ|cō rĕ|cē dĭt.

Īl līc|Tāy̆ gĕ|tī vĭ|rēnt mĕ|tāl lă

Ēt cēr|tānt vă rĭ|ō dĕ|cō rĕ|sā xă,

Quǣ Phrȳx|ēt Liby̆s|āl tĭ|ūs cĕ|cī dīt.

Sīc cōs|pīn guĭs ŏ|nȳx ă|nhēlăt|ǣs tus

Ēt flām|mā tě nŭ|ī că|lēnt ŏ|phī tǣ:

Rī tūs|sī plăcĕ|ānt tĭ|bī Lă|cō nūm,

Cōn tēn|tūs pŏ tĕs|ā rĭ|dō vă|pō rĕ

Crū dā|Vīr gĭ nĕ|Mār cĭ|āvĕ|mērgī;

Quǣ tām|cān dĭ dă,|tām sĕ|rē nă|lū cĕt,

Ūt nūl|lās ĭ bĭ|sūs pĭ|cē rĭs|ūn dās

Ēt crē|dās văcŭ|ām nĭ|tē rĕ|lȳg dōn.

Nōn ād|tēn dĭs, ĕt|aū rĕ|mē sŭ|pī nā

Iām dū|dūm quă sĭ|nē glĕ|gēn tĕr|aū dĭs.

Īn lō|tūs mŏ rĭ|ē rĭs,|Ōp pĭ|ā nĕ.


 
EPIGRAM VI.42

 

SUMMARY
forthcoming 
GLOSSARY/PARSING (LATIN)

 

COMMENTARY (ENGLISH)