Header image  
EPIGRAMMATA VI
 
line decor
  
line decor


 
Wordle: Martial VI 
 

 
  • LATIN
  • ENGLISH
  • METRICS

LVIII

While it pleases you, Aulus, to examine the Parrhasian oxen

Close at hand and to endure the climate of the Getic sky,

O how I, nearly snatched from you to the Stygian waves,

saw the dusky clouds of the Elysian field!

Ever so weary, my eyes were seeking your face

And “Pudens” was on my icy cold mouth most frequently.

If the spinning sisters do not lead dark threads for me

nor  that voice of yours have deaf gods,

With me safe and sound, you will ride back unharmed  to Latian cities

And as an illustrious knight you will carry back the rewards of Chief Centurion.

LVIII Meter: Elegiac Couplet

Cēr nĕ rĕ|Pār rhă sĭ|ōs dūm|tē iŭ văt,|Aū lĕ, trĭ|ō nēs
     cōm mĭ nŭs|ēt Gĕ tĭ|cī||sī dĕ ră|fēr rĕ pŏ|lī,
ō quām|paē nĕ tĭ|bī  Sty̆ gĭ|ās ĕ gŏ|rāp tŭs ăd|ūn dās
     Ē ly̆ sĭ|ǣ vī|dī||nū bĭ lă|fūs că plă|gǣ!
Quām vīs|lās să tŭ|ōs quǣ|rē bānt|lū mĭ nă|vō ltūs              
     āt que̸ ͜ĕ răt|īn gĕ lĭ|dō||plū rĭ mŭs|ō rĕ Pŭ|dēns.
Sī mĭ hĭ|lā nĭ fĭ|cǣ dū|cūnt nōn|pūl lă sŏ|rō rēs
     stā mĭ nă|nēc sūr|dōs||vōx hă bĕt|īs tă dĕ|ōs,
sōs pĭ tĕ|mē sōs|pēs Lă tĭ|ās rĕ vĕ|hē rĭs ăd|ūr bēs
     ēt rĕ fĕ|rēs pī|lī||prǣ mĭ ă|clā rŭs ĕ|quĕs.  

 
EPIGRAM VI.58

 

SUMMARY
This poem is about Aulus Pudens and his relationship to Martial. He is mentioned in two other poems concerning his career. In 1.31 he is a centurion, in 5.59 a senior centurion, and in this poem " Martial anticipates his return home as a Roman knight" (Nauta 71) This poem, being part of a continual journy, shows the difference in locations ( Dacia and Greece) that Aulus has been, even almost to Elysium. Now, all Martial wants is for him friend to come back home with his new title.

Nauta, Ruurd. "Poetry for patrons." BRILL. <http://books.google.com/books?id=EelGbtB7ppsC&pg=PA71&dq=6.58+martial>.

 

C. McGee


 
GLOSSARY/PARSING (LATIN)

 

COMMENTARY (ENGLISH)