Header image  
EPIGRAMMATA VI
 
line decor
  
line decor


 
Wordle: Martial VI 
 

 
  • LATIN
  • ENGLISH
  • METRICS

64

Since you are neither sprung from that unbending Fabian race

Nor do you have such quality as Curius, while he carried lunches to the plough,

The ruddy wife bought herself forth under a shaggy oak,

But the son of a father skewed at the mirror and a mother of a civilian occupation

May be able to convoke a betrothed woman by you and your wife:

To correct my little books, which fame altered,

And you presume yourself to criticize my little nuggets of success—

I say these little nuggets, for which to turn the whole of an ear

The leading men of the city and of the marketplace do not disdain,

and which the book cases of the immortal Silius deem worthy,

And which Regulus repeats so often with an eloquent mouth

And he who sees the contests of the great Circus more closely,

Sura the neighbor of the Aventine Diana praises them,

Also the leader himself under such a great burden of affairs,

Caesar does not disdain to unroll twice or three times.

But you have more of a mind, a more sagacious soul with Minerva refining,

and subtle Athens has shaped your understanding.

But may I be not well, if that thing does not have by far a higher understanding

which with open bowels and with large foot

And with red lung, not fresh and a thing to be feared by noses

the cruel butcher drags through every street.

Moreover, you dare to write little verses against me

which no one will know and to ruin wretched sheets of paper.

But if the heat of my anger will have burnt something into you,

it will live and stick and be read over the whole world

and not even Cinnamus with his skillful art will erase the marks.

But take pity on yourself, nor doomed with your rabid mouth

provoke the fuming nose of a living bear.

Although he be calm and lick fingers and hands,

if pain and displeasure, if just anger compelled him,

he will be a bear: your should wear out your teeth on empty skin

and seek silent flesh which you are able to gnaw on.

LXIV      meter: Dactylic Hexameter

Cūm sīs|nēc rĭ gĭ|dā Fă bĭ|ō rūm|gēn tĕ crĕ|ā tūs

Nēc quā|lēm Cŭ rĭ|ō, dūm|prān dĭ ă| pōr tăt ăr|ān tī,

Hīr sū|tā pĕ pĕ|rīt rŭ bi|cūn dă sŭb|ī lĭ cĕ|cōn iūnx,

Fī lĭ ŭs|ēt pōs|sīt spōn|sām tē|spōn să vŏ|cā rĕ:

Ē mēn|dā rĕ mĕ|ōs, quōs|nō vīt|fā mă, lĭ|bēl lōs

Ēt tĭ bĭ|pēr mīt|tīs fē|lī cīs|cār pĕ rĕ|nū gās, – 

Hās, īn|quām, nū|gās, quĭ bŭs|āu re̸m̸͜ ād|vēr tĕ rĕ|tō tām

Nō nā|spēr nān|tūr prŏ cĕ|rē sūr|bīs quĕ fŏ|rī quĕ,

Quās ēt|pēr pĕ tŭ|ī dīg|nān tūr|scrī nĭ ă|Sī lī

Ēt rĕ pĕ|tīt tŏ tĭ|ēns fā|cūn dō|Rē gŭ lŭs|ō rĕ,

Quī quĕ vĭ|dēt prŏ pĭ|ūs māg|nī cēr|tā mĭ nă|Cīr cī

Laū dāt|Ā vēn|tī nǣ|vī cī|nūs Sŭ ră|Dĭ|ā nǣ,

īp se̸͜ ĕ tĭ|ām tān|tō dŏ mĭ|nūs sūb|pōn dĕ rĕ|rē rūm

Nōn dē|dīg nā|tūr bīs|tēr quĕ rĕ|vōl vĕ rĕ|Cǣ sār.

Sēd tĭ bĭ|plūs mēn|tīs, tĭ bĭ|cōr lī|mān tĕ Mĭ|nēr vā

Āc rĭ ŭs|ēt tĕ nŭ|ēs fīn|xē rūnt|pēc tŭs Ă|thē nǣ.

Nē vă lĕ|ām, sī|nōn mūl|tō să pĭt|āl tĭ ŭs|īl lūd,

Quōd cūm|pān tĭ cĭ|būs lā|xīs ēt|cūm pĕ dĕ|grān dī

Ēt rūb|rō pūl|mō nĕ vĕ|tūs nā|sīs quĕ tĭ|mēn dŭm

Ōm nĭ ă|crū dē|līs lă nĭ|ūs pēr|cōm pĭ tă|pōr tāt.

Aū dēs|prǣ tĕ rĕ|ā, quōs|nūl lūs|nō vĕ rĭt,|īn mē

Scrī bĕ rĕ|vēr sĭ cŭ|lōs mĭ sĕr|ās ēt|pēr dĕ rĕ|chār tās.

Āt sī|quīd nōs|trǣ tĭ bĭ|bī lĭs ĭn|ūs sĕ rĭt|ār dōr,

Vī vĕt ĕt|hǣ rē|bīt tō|tō quĕ lĕ|gē tŭr ĭn|ōr bĕ

Sēd mĭ sĕr|ē rĕ tŭ|ī, ră bĭ|dō nēc|pēr dĭ tŭs|ō rĕ

Fū mān|tēm nā|sūm vī|vī tēm|ptā vĕ rĭs|ūr sī.

Sīt plă cĭ|dūs lĭ cĕt|ēt lām|bāt dĭg ĭ|tōs quĕ măn|ūs quĕ,

Sī dŏ lŏr|ēt bī|līs, sī|iūs tă cŏ|ēg ĕ rĭt|ī ră,

Ūr sŭs ĕ|rīt: vă cŭ|ā dēn|tēs īn|pēl lĕ fă|tī gēs

Ēt tă cĭ|tām quǣ|rās, quām|pōs sīs|rō dĕ rĕ,|cār nĕm.


 
EPIGRAM VI.64

 

SUMMARY
forthcoming 

SUMMARY
forthcoming

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


GLOSSARY/PARSING (LATIN)

 

COMMENTARY (ENGLISH)