Header image  
EPIGRAMMATA VI
 
line decor
  
line decor


 
Wordle: Martial VI 
 

 
  • LATIN
  • ENGLISH
  • METRICS

91

The sacred censorship of the highest leader prohibits and does not permit one

to commit adultery. Rejoice, Zoilus! You do not fuck (women).


XCI. meter: Elegiac Couplet

Sānc tă dŭ|cīs sūm|mī prŏ hĭ|bēt cēn|sū ră vĕ|tāt quĕ

  Mœ̄ chā|rī. Gaū|dē,||Zō ĭ lĕ,|nōn fŭ tŭ|īs.


 
EPIGRAM VI.91

 

SUMMARY   
forthcoming

 
GLOSSARY/PARSING (LATIN)

 

COMMENTARY (ENGLISH)