Header image  
EPIGRAMMATA VI
 
line decor
  
line decor


 
Wordle: Martial VI 
 

 
  • LATIN
  • ENGLISH
  • METRICS

93

Thais smells worse than the clay pot of a greedy cloth-fuller,

  Old but just now broken in the middle of the street,

than a he-goat fresh from love, than the mouth of a lion,

  than a Transtiberan hide dragged by a dog,

than a chick when it decays in an aborted egg,

  than an amphora tainted by spoiled fish sauce.

So that the deceitful woman may exchange this stench for another odor,

  as often as she seeks the baths with clothing discarded

she is green with psilothro, or, is concealed smeared, with pungent chalk,

  or she is covered by the fatty bean three or four times.

When she thought herself to be satisfactorily safe on account of a thousand cheats,

  when she has done everything, Thais smells like Thais.


XCIII. meter: Elegiac Couplet

Tām mă lē|Thā ĭs ŏ|lēt, quām|nōn fūl|lō nĭs ă|vā rī

  Tēs tă vĕ|tūs, mĕ dĭ|ā||sēd mŏ dŏ|frāc tă vĭ|ā,

Nōn ăb ă|mō rĕ rĕ|cēns hīr|cūs, nōn|ō ră lĕ|ō nīs,

  Nōn dē|trāc tă că|nī||trāns tĭ bĕ|rī nă cŭ|tīs,

Pūl lŭs ă|bōr tī|vō nēc|cūm pūt|rēs cĭt ĭn|ō vō,

  Ām phŏ ră|cōr rūp|tō||nēc vĭ tĭ|ā tă gă rō.

Vī rŭs ŭt|hōc ă lĭ|ō fāl |lāx peēr|mū tĕt ŏ|dō rĕ,

  Dē pŏ sĭ |tā quŏ tĭ|ēns||bāl nĕ ă|vēs tĕ pĕ|tīt,

Psī lōth|rō vĭ rĕt|aūt ă cĭ|dā lă tĕt|ōb lĭ tă|crē tā

  Aūt tĕ gĭ|tūr pīn|guī||tēr quĕ quă|tēr quĕ fă|bā.

Cūm bĕ nĕ|sē tū|tām pēr|fraū dēs|mīl lĕ pŭ|tā vĭt,

  Ōm nĭ ă|cūm fē|cīt,||Thā ĭ dă|Thā ĭs ŏ|lĕt.


 
EPIGRAM VI.93

 

SUMMARY   
forthcoming

 
GLOSSARY/PARSING (LATIN)

 

COMMENTARY (ENGLISH)