Header image  
EPIGRAMMATA VI
 
line decor
  
line decor


 
Wordle: Martial VI 
 

 
  • LATIN
  • ENGLISH
  • METRICS

89

When the drunk Panaretus was seeking now in the middle of the night

  a late hour chamber pot with his thumb asserted,

A Spoletine jug was given, but one which he himself had drained dry,

  Nor had the entire flask been enough for him solo.

That man with the highest confidence having discharged back the jar’s own wine

  Returned the full volume of the wine jug.

Are you amazed that the wine flask took as much as he had drunk?

  Cease your amazement, Rufus: he had drunk undiluted wine.

LXXXIX. meter: Elegiac Couplet

Cūm pĕ tĕ|rēt sē|rām mĕ dĭ|ā iām|nōc tĕ mă|tēl lăm

  Ār gū|tō mă dĭ|dūs||pōl lĭ cĕ|Pā nă rĕ|tūs,

Spō lē|tī nă dă|tā ͜e̸st, sēd|quām sīc|cā vĕ răt|īp sĕ,

  Nēc fŭ ĕ|rāt sō|lī||tō tă lă|gō nă să|tĭs.

Īl lĕ fĭ|dē sūm|mā tēs|tǣ sŭ ă|vī nă rĕ|mēn sūs

  Rēd dĭ dĭt|œ̄ nŏ phŏ rī||pōn dĕ ră|plē nă sŭ|ī.

Mī rā|rīs, quān|tūm bĭ bĕ|rāt, cē|pīs sĕ lă|gō nām?

  Dē sĭ nĕ|mī rā|rī,||Rū fĕ: mĕ|rūm bĭ bĕ|răt.


 
EPIGRAM VI.89

 

SUMMARY   
forthcoming

 
GLOSSARY/PARSING (LATIN)

 

COMMENTARY (ENGLISH)